053-9377784
Connecting Number
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raisa bar
 
 
 
- Raisa bar Restaurant in Jaffa, Tel Aviv

- Raisa bar Restaurant in Jaffa, Tel Aviv